İbadet Kulu Hakk’ın varlığına Hazırlar

İbadet Kulu Hakk’ın varlığına Hazırlar

Kulluk gayesi ile dünyaya gönderilen insan için kul olmak en büyük intihandır.

‘Her nefis ölümü tadacaktır’ buyumyo: Cenab-ı Hak. Enbiya Süresi’nin 35. âyetinde…

Ve Secde Süresi’nin 9. âyetinde, “… Ona ruhumdan onedığim zaman hemen ona secdeye kapanın“ emrini buyurmaktadıf.

Yani ilk imtihanı bu mânâda melekler yaşamıştır.

Melekler bu emre mukabil Adem’e (a. s.) secde etmişıer. yalnız İblis etmemiştir. Kur’an-ı

Kerim’de bu durum şöyıı geçer: “Meleklere “ Adem’e  secde edin’ demiştik. hemen secde ettiler; yalnız İblis diretti böbürlendi. inkârcılardan oldu.” (Bakara. 34).

İşte insan da. Allah’tan üflenen ruh sayesinde emri yerine getirirse, Hz. İnsan’dır.

Hatırdan çıkarmayalım ki, çamur kalıbı içindeki ruhumuz, bedenimizi istese de, istemese de terk edecek; bu sünnetullahtır; Allah’ın kanunudun

Eğer o kalıbı dünyada iken

biz terk etmezsek, o Ölüm anında bizi zaten terk ‘ edecektir.

Hz. Adem (a.s.) dünyada iken terk etti, peygamber oldu. Hz. Muhammed (s.a.v.) en mükemmel terk ile en mükemmel peygamber ve insan oldu. Peygamberlerin beden kalıbını terki, ihtiyari olmaktan ziyade, Allah’ın lutfu, keremi, ihsanı ve hidayeti sayesinde gerçekleşir. Bizim içinse, bir imtihan vesiledir bu.

Allah (C.C.), Adem’in  (a.s.) çamurdan kalıbı ile Zâtının

tecellisini gizleyerek meleklerl denemiştir. Meleklerin bu nükteyi kavrayarak Adem’e (a.s.) secde etmeleri esasen Allah’a secde etmeleri demektir.

İblis, Adem’in (a.s.) kalıbına takıldı, çamur kalıbına; ondaki eli göremedi.

Biz de deneniyoruz ve “kulun Ademiyeti” ibadetle mümkün olacaktır.

İbadet kulu varlıktan soyar, Hak varlığına hazırlar. O bakımdan ibadetsiz Hak bulunmaz ve ibadetsiz kul da olunmaz.

Yüce Allah, “Kulum Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak giderim buyuruyor.” (Buhari, Tevhid 50; Müslim, zikr, 2 (2675); Tirmizi, Da’vat, 142, 3598).

ibadetle kul Allaha yürürken, Cenab-ı Hak da ona koşacaktır.

Allah’ın kuluna koşması; kuluna Kendini tanıtması, tecelli etmesidir.

Kuıluktaki samimiyet ve ısrar, Cenab-ı Hakkın kalbimize nazar etmesine vesile olur.

Ef’ali ile nazar ederse; fiillerini tanırız, fillerine ârif oluruz.

Esması iie tecelli ederse, nazar ederse; isimlerini tanırız.

Sıfatı ile tecelli ederse, nazar ederse; sıfatlarını tanırız.

Zâtı ile tecelli eder, nazar ederse; Zâtını tanırız. Tanımak ise, bundan sonra başlar…

İslam’ın beş şartındaki ve ibadetlerdeki esas, Allah’ı zikir ile O’nu tanımaktır.

Ta-Ha Süresi’nin 14. âyetinde, “Hakikaten Benim Ben, Allah; Benden başka ilah yoktur. O halde, Bana kulluk et ve Beni zikretmek için namaz kıl” buyurulur.

Yine oruç, hac, zekât, Zikrullah vs. ibadetlerde nükte, Allah’ı zikretmek, O’nu hatırlamaktır. Namaz ibadetini ele alırsak; namaz,mü’minin Allah ile buluşması, görüşmesidir. İmam Ali’nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber, “Namaz dinin direğidir” buyurmuştur.

Peygamberimiz Mi’rac’da öyle bir âleme rastladı ki, bu âlemde meleklerin bazıları kıyamda Allah’ı zikrediyor; kimisi rüküda, kimisi secdede Allah’ı zikrediyor. Yani kâinatın tamamında; gerek kıyamda, gerek rüküda, gerekse secdede Allah’ı zikreden taife vardır.

Dağlar kıyamda, hayvanlar rüküda, bitkiler kökleri ile secde halinde Allah’ı

zikretmektedirler.
İşte namaz, kainatın zikrini Insana yaptıran büyük bir ibadettir.

Bütün peygamberler namaz ibadetini huşu içinde yerine getirmiştir.

Hz. Davud’un (a.s.), namaz esnasında kalp atışlarının sesinin etrafındakiler tarafından

duyulduğu malumdur.

İmam Ali Efendimiz, günde bin rekât namaz kılardı, İmam Hüseyin Efendimiz günde bin rekât namaz kılardı. İmam Zeynelabidin günde bin rekât namaz kılardı.

Allah’ın Sevgilisine sahabi soruyor: “Ya Resülallah! Namazı nasıl kılacağız? Emredildi ama nasıl kılalım?”

Resülullah ona, “Kur’an-ı Kerim’i açın okuyun, anladığınız gibi kılın” dememiş, “Benden gördüğünüz gibi kılın” buyurmuştur.

Cenab-ı Hak, Ahzab Süresi’nin 21. âyetinde, “Gerçek şu ki, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için, Allah’ın Peygamberinde güzel örnekler vardır” buyurur. Öyleyse, kulluk yolunda en
güzel örnek Hz. Peygamber ve O’nun EhI-i Beyt’i ‘ dir.

Etiketler:

Yorum Yaz

Araç çubuğuna atla