ZİLHİCCE NAMAZI

   Zilhicce ayı da Cenab-ı Hakk tarafından sevilmiş-seçilmiş aylardandır. Zira içinde tüm hacıların Arafat’ta dualarının kabul olduğu Ve o mübarek gün hürmetine tüm inananların affolunduğu arefe günü ve kesilen kurbanlarla Cenab-ı Hakk’a yakınlık kurulan bayram günü gibi mübarek günler vardır. Ayrıca Zilhicce’nin ilk on günü ve gecesi Cenab-ı Hakk’ın faziletli kıldığı gün ve gecelerdendir.
أبو سعيد رفعه سيد الشهور رمضان و أعظمها حرمة ذوالحجة 
   Ebü Saîd (r.a) ’ dan:
   Allah Resülü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Ayların efendisi Ramazan, saygı bakımından en üstün olan ay ise Zilhicce’dir.”1203″
أبو هريرة رفعه مامن أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذوالحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر  ________________________ ▪1207 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.lOl 6. ▪1208 Bezzâr, No. 960; Ahmed b. el-Velîd el-Bağdâdî an Hâlid b. Yezîd el-Mekkî an Yezîd b. Abdilmelik en-Nevfelî an Safvân b. Süleym an Atâ b. Yesâr an Ebî Saîd senedi ile tahrîc etti
Ebü Hureyre’den:
   Allah Resülü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Kendisini verip ibadet etmek için Allah’ın en çok sevdiği gün Zilhicce’nin on günüdür. Çünkü onun her gününün orucu bir yıla, her gecesinin kıyamı da Kadir gecesinin ihyâsına denktir. ”1209″
عن ابن عباس رضىالله عنهما قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح ففيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعنى أيام العشر قالو أيا رسولالله والجهاد فى سبيل الله قال ولا الجهاد فى سبيلل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجو بشيء من ذالك 
   İbn-i Abbâs (r.a.) rivâyet etmiştir:
   Peygamberimiz buyuruyor ki: “Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibâdetler, başka aylarda yapılanlardan Allah katında daha sevimlidir.”
   “Ey Allah’ın Resülü! Allah yolunda yapılan cihad da Zilhicce’de yapılan ibâdetten daha sevimli değil midir?” diye soruldu.
   Resül-i Ekrem, “Evet, cihad da sevimlidir. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkıp dönmeyen (şehid olan) kimsenin cihadı Zilhicce’de yapılan ibâdetten sevimlidir” buyurdu.”1210″
   Hz. Ali (kv) rivâyet etmiştir:
   Peygamberimiz buyuruyor ki: “Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman, taate daha ciddi sarılın. Zira bugünler Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir. O günlerin gecelerine gösterilen hürmet, günleri-
__________________________ ▪1209 Tirmizî, No. 768; İbn Mâce, No. 1728; Mes’üd b. Vâsıl an Nehhâs b. Kahm an Katâde an Saîd b.el-Müseyyeb an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. ▪1210 Tayâlisî No. 2632; Abdürrezzâk No. 8121; Ahmed, I, 224, 338, 346; Buharî, İdeyn,l 1, II, 7; Ebü Dâvud, No. 2438; Tirmizî, No. 757; İbn Mâce, No. 1727; Taberânî, 12326-8; İbn Huzeyme, No. 2865; İbn Hibbân, No. 324; Beyhakî, IV, 284; el-A’meş an Müslim, el-Batîn an Saîd b. Cübeyr an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
ne gösterilen hürmet gibidir. Bir kimse o gecelerden birinde namaz kılmak isterse, şöyle etsin:
   Gecenin son üçte biri geldikten sonra kalksın, dört rekât namaz kılsın.

Kılınacak bu namazların her rekâtında bir kere

 

1- Fatiha süresi okumalıdır.
Üçer kere Muhafazeteyin:
(Felak ve Nas süreleri) ve İhlas sürelerini okumalıdır.

Yine her rekâtında Ayet’el-Kürsi’yi okumalıdır.

 

  Namaz bittikten sonra ellerini açmalı şöyle dua etmelidir:

“İzzet ve Ceberut sahibi Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Kudret ve meleküt sahibi Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ölümü olmayan diri Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisinden başka ilah yoktur. Öldürür ve diriltir. Kulların ve ülkelerin Rabbı noksan sıfatlardan münezzehtir.

Çokça temiz bir şekilde, her halükârda Allah’a hamd olsun. Allah büyükler büyüğüdür. Rabbımızın şanı yücedir. İlmi ve kudreti her yerde geçerlidir.’ Bundan sonra ne dileği varsa, onu dilemelidir.
   Böyle eden bir kimseye, Allah’ın beytini hacceden, Peygamberi-nin kabrini ziyaret eden, Allah yolunda cihad eden kimsenin sevabı verilir. Bu arada Allah-ü Teâlâ’dan ne gibi bir dilekte bulunursa Allah-ü Teâlâ ona ihsan eder. Bir kimse on gecelerin her birinde bu namazı tek tek kılar ise, Allah-ü Teâlâ onu en yüksek Firdevs cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir: “Yeniden iyi işler yapmaya başla.’
   Arefe günü geldiği zaman bir kimse onun gününü oruçlu geçirir de gecesinde de anlatılan namazı kılarsa, bu anlatılan duayı da okur ise, bu arada yüce Allah’ın huzurunda ağlar ve yalvarır ise, Allah-ü Teâlâ, meleklerine şöyle buyurur: “Ey meleklerim şahid olun, bu kulumu bağışladım. Beyt’i (Kâbe’yi) haccedenlerin sevabına da ortak ettim.’
Kıldığı namazdan, ettiği duadan dolayı Allah-ü Teâlâ’nın bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinirler ve birbirlerini müjdelerler.”1211“ _______________________ ▪1211 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.654.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir